algemene Voorwaarden

Art. 1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Janneke Masselink Fotografie (hierna JMF) en een klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en nadrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Art. 2 Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Art. 3 Vergoeding

3.1 Wanneer partijen geen vergoeding hebben afgesproken, dan zijn de standaardtarieven van JMF van toepassing.

3.2 Als het aannemelijk is dat JMF hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.

3.3 Wanneer de afgesproken tijd voor een fotoshoot wordt overschreden, wordt er € 50,- per half uur in rekening gebracht.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Tenzij anders is overeengekomen, wordt er een aparte factuur gestuurd voor bijbestellingen.

 

Art. 4 Factuur en betaling

4.1 De klant zal de factuur van JMF op onjuistheden controleren. Wanneer de klant niet binnen 10 dagen heeft gereclameerd met opgave van redenen, dan is de betrokken factuur bindend en vervalt enig recht van de klant op reclamatie.

4.2 De betalingstermijn is vastgesteld op 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Wanneer JMF het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2 genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant in verzuim en is dan ook de wettelijke rente verschuldigd.

4.4 Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

4.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van JMF nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met JMF dan ook.

 

Art. 5 Opdracht

5.1 JMF heeft het recht om alles dat bij de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.2 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door JMF slechts worden uitgevoerd indien er akkoord is over de kosten van dit meerwerk.

5.3 Bij fotoshoots op locatie zijn we afhankelijk van het weer. Indien voorspellingen slecht zijn, hebben JMF en de klant overleg over het doorgaan of het verplaatsen van de shoot.

5.4 Bij afzeggen wegens ziekte wordt er direct een nieuwe datum gepland.

5.5 In geval van een fotoshoot op een locatie binnen, is het belangrijk te weten dat JMF alleen in een rookvrije omgeving werkt. Blijkt er een rooklucht te zijn, dan worden er binnen geen foto's gemaakt, maar de kosten worden wel in rekening gebracht.

5.6 JMF is vrij om de foto’s die worden gemaakt tijdens de fotoshoot te bewerken, wijzigen en/of te veranderen naar eigen inzicht, maar zal hierbij de menselijke waarde en persoonlijke integriteit van de klant niet aantasten.

5.7 De klant ontvangt in een digitaal album en via WeTransfer alle volgens JMF geslaagde en bijgewerkte foto’s (dit ter boordeling van JMF) in webformaat inclusief logo. De klant zal deze foto’s alleen voor privégebruik aanwenden, tenzij anders is overeengekomen.
5.8 JMF doet er alles aan om een ruime selectie foto's aan te bieden waar de klant uit kan kiezen. Er wordt geen korting gegeven als de klant achteraf minder foto's afneemt dan bij de boeking wordt afgesproken.

5.9 Publicatie van foto’s op social media mag alleen met bronvermelding van JMF.

 

Art. 6 Levering

6.1 JMF is niet aansprakelijk voor verlate levering als gevolg van storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers of door onderhoud aan eigen apparatuur.

6.2 De verwerkingstermijn is twee weken, deze termijn gaat in op de dag dat de factuur is betaald.

6.3 JMF is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen of verminderde kwaliteit welke kunnen ontstaan bij het zelf (laten) afdrukken van foto’s. Voor het beste resultaat adviseert JMF aan om de foto’s te laten afdrukken bij een professioneel fotovaklab, maar het is ook mogelijk deze via JMF te bestellen.

 

Art. 7 Klachten

Klachten over het geleverde werk dienen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de fotobestanden per e-mail te worden meegedeeld. JMF heeft het recht om binnen een redelijke termijn alsnog goed werk voor het afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

 

Art. 8 Workshops 

8.1 JMF heeft het recht om bij onvoldoende deelname, ziekte docent, slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden, de workshop niet door te laten gaan. Wanneer er is betaald, zal dit worden teruggestort. Als het mogelijk is, wordt een andere datum voorgesteld, wanneer de deelnemer hier geen gebruik van maakt, wordt het bedrag wat al betaald is, teruggestort. Hierbij wordt aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit het niet doorgaan van de workshop uitgesloten.

8.2 JMF kan de workshop aanpassen, wanneer dit door omstandigheden noodzakelijk is.

8.3 Het lesmateriaal van JMF is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder expliciete toestemming van JMF niet worden gepubliceerd, openbaar worden gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd.

8.4 JMF is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of anderszins ongewenste handelingen (of hieruit voortvloeiende kosten) met eigendommen die door deelnemers van de workshops op een fotografie locatie worden geplaatst.

8.5 Van de deelnemer wordt verwacht dat men op de hoogte is van de risico's van deelname aan de (buiten)activiteiten en dat men voldoende fit is om hieraan deel te nemen. JMF is in deze alleen tussenpersoon voor vervoer en speciale activiteiten, etc. en is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende kosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de workshop of tijdens het transport daarheen, tenzij aan JMF opzet of grove schuld kan worden verweten. Wanneer dit laatste het geval is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een kostbaarheden- en reisverzekering.

8.6 De deelnemer van een workshop bij JMF verklaart akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden door inschrijving en bij deze JMF te vrijwaarden voor aansprakelijkheid.